Koşuyolu Cad. Katip Salih Sokak No:13 Koşuyolu - Kadıköy - İSTANBUL

+90 216 545 58 60

info@esd.org.tr

+90 216 545 58 60

info@esd.org.tr

Koşuyolu Cad. Katip Salih Sokak No:13 Koşuyolu- 34718 Kadıköy- İSTANBUL / TÜRKİYE

Tüzük

TÜZÜK

DERNEĞİN ADI:
MADDE 1– Etiket üreten üreticilerin ve bu üreticilere yan sanayi olarak çalışan tedarikçilerle, etiket makineleri ve aksamı satıcılarının temsilcilerinin; sahibi, ortağı veya imza yetkisi olan bir görevlisinin veya tüzel kişiliğin kendisinin üye olabileceği ve adı Etiket Sanayicileri Derneği olan bir dernek kurulmuştur. Derneğin kısa adı ESD olup merkezi İstanbul’dur.
DERNEĞİN AMACI:
MADDE 2 – Etiket Sanayinin ülkede gelişmesinde katkıda bulunmak, ulusal ve uluslararası platformda yerini alarak sektörün temsil edilmesini sağlamak, etiket sanayi alanında çalışan bilimum kuruluş ve keza bu sanayi alanında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerden oluşan üyeleri arasında bilimsel, teknolojik, sosyal yönden birlik, beraberlik ve dayanışmayı sağlamak bunu güçlendirmek ve daimi kılmaktır

DERNEĞİN BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPACAĞI FAALİYETLER:
MADDE 3- Dernek 2.ci maddede belirtilen amacın gerçekleşmesi için Dernekler Kanunu’nun hükümlerine bağlı kalmak şartı ile aşağıdaki konularda faaliyette bulunur.
a) Sektörün faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyebilecek muhtemel sorunların ortaya çıkması halinde bunların hallini teminen ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak,
b) Üyelerin, ham madde ve benzer diğer ihtiyaçlarının temini yolunda resmi ve özel kuruluşlar nezdindeki girişimlerini desteklemek ve gerektiğinde buna yardımcı olmak,
c) Etiket üretimi teknolojisindeki gelişmeler ve yeni uygulamalar konusunda üyelerine bilgi vermek,
d) Üretimin uluslararası standartlar düzeyinde ve çağdaş gelişmeler paralelinde gerçekleşip devam etmesini sağlayacak nitelikte çalışmalar yapmak, girişimlerde bulunmak,
e) Etiket sanayi ile ilgili çeşitli mamuller bazında genel anlamda iç ve dış pazar araştırmaları yapıp üyelerin istifadesine sunmak,
f) Etiket piyasasında uluslararası güncel olayları izlemek ve üyelerine aktarmak,
g) Türk etiket ürünlerinin gelişmesini, yurt dışında ve uluslararası düzeyde tanıtımını sağlayacak nitelikte seminer, konferans, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılar düzenlemek ve toplantılara bu konuda isim yapmış yerli ve yabancı uzmanları, kanun görevlilerini konuşmacı sıfatı ile davet etmek ve bu toplantılarda yapılan konuşma tartışmaları basılı hale getirip üyelerine ve ilgililere dağıtmak, aynı nitelikli olan yurt dışında düzenlenecek toplantılara katılmak ve üyelerini haberdar etmek,
h) Etiket sektörünün teknik ve bilimsel ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte ve sorunlarına yardımcı olabilecek özellikte kitap, dergi ve her türlü yayın çıkarmak, sanayi ile ilgili iç ve dış yayınlara abone olmak ve yayınlarla ilgili üyelere bilgi vermek,
i) Etiket sanayi ile ilgili yerli ve uluslararası fuar ve sergiler düzenlemek, ulusal ve uluslararası fuarlara toplu katılımlarda bulunmak,
j) Etiket üretim teknolojisi ile ilgili tüm gelişmeleri, yerli ve yabancı yayın ve kaynaklardan izleyerek üretim, tüketim, talep ve benzeri projeksiyon etüdlerini yapmak, yayınlamak ve üyelerden , ilgili kamu ve özel kuruluşlardan bilgiler toplamak, hazırlanan etüd, rapor ve istatistikleri üyelerin ve ilgili özel ve kamu kuruluşlarının istifadesine sunmak,
k) Etiket yapısı ve standartları üzerinde araştırmalar yapmak, gerektiğinde T.S.E ve ilgili diğer kamu kuruluşları ile temas etmek, işbirliği teklif etmek, etiket üretiminin uluslararası standartlar düzeyinde ve çağdaş gelişmeler paralelinde gerçekleşip devam etmesini sağlayacak nitelikte çalışmalar yapmak, girişimlerde bulunmak,

l) İç piyasada gerek üyeler arasında, gerekse üyelere karşı yapılan ve yapılabilecek olan haksız rekabeti önlemek ve genel olarak üyelerin ortak yararını korumak, kuruluşlar arasında çıkabilecek anlaşmazlıklarda uzlaştırıcı olmak, üyeler arasında ahenkli bir çalışma ortamı yaratmak, Resmi makamlarca yapılan çalışmaların ve alınacak kararların üyelerin zararlarına olmaması için gerekli önlemleri almak ve bu noktada ilgili makamları uyarmak,
m) Etiket sanayi ve yan sanayicilerine mesleki, sosyal, teknik ve ekonomik yönden rehberlik etmek, sektörün gelişmesine uluslararası standartlar ve çağdaş gelişmeler paralelinde rekabet gücü üstün mamul üretim hedeflerinin gerçekleşmesi, üretimin artması, artan üretime yeterli talep yaratılması ve ihracat imkanları oluşturulması yönünde çalışmalar yapmak,
n) Etiket ürünlerinin kullanımının yaygınlaşmasında ve tanıtımında Üretici-Tüketici arasındaki diyalogun olumlu şekilde gelişmesine katkıda bulunmak,
o) Üniversiteler, meslek liseleri, araştırma kurumları ve ilgili kamu kuruluşları ile diğer mesleki kuruluşların çalışmalarından, etiket sektörünün tedarikçilerinden ve makine satıcılarından yararlanmak ve eğitim imkanları yaratmak için girişimlerde bulunmak, seminer düzenlemek.
p) Derneğin amaç ve faaliyetlerinin gerçekleşmesinde kanun ve mevzuat çerçevesinde hibe ve bağış yoluna başvurmak. Gayri menkuller satın almak, dernek leh ve aleyhine ipotek de dahil olmak üzere her türü aynı hakları iktisap, tesis, terkin ve fek edebilmek (Yönetim Kurulunun mutlak ekseriyetiyle vereceği kararla).
q) Derneğin gelirlerine katkı sağlamak amacıyla ‘İKTİSADİ İŞLETME’ kurmak,
r) Dernek amacına ulaşmak için yapılacak çalışmalarda her türlü personel ve işçi istihdam etmek,
s) Dernekler kanunu hükümleri çerçevesinde üyelerin yararına diğer faaliyetlerde bulunmak,
t) Sektörün okul düzeyinde eğitilmiş mesleki eleman açığını kapayacak öğretim kurumlarının oluşturulması ya da mevcut öğretim kurumları içinde yeni bölümlerin oluşturulmasını sağlamak yönünde çalışmalarda bulunmak. Yurt içi ve dışındaki eğitim kurumları ile temas ederek mesleki kurslar açmak ve çıraklık, kalfalık, ustalık sertifikaları vermek.
u) Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan kaynakları sağlamak amacıyla kendi malvarlığından, iktisadi, sınai işletmeler şirketler, ortaklıklar kurar, kurulacak olanlara, kurucu olarak ya da sonradan paylarını satın almak suretiyle iştirak eder, paylarını satın alır, gereğinde satar.

DERNEĞİN ÇALIŞMA ŞEKLİ :
MADDE 4 – Yukarıdaki amaçlara yönelik ve dernekler kanunu hükümlerine uygun olarak yapılan faaliyetlerin tümüdür.
DERNEK KURUCULARI:
MADDE 5 – Dernek kurucularının ad ve soyadları, meslek ve sanatları ikametgahları, tabiiyetleri aşağıda gösterilmiştir.

ADI BABA-ANA DOĞ. YERİ NÜF. KAY.. TAB. CİN. MES. ÖĞR.
SOYADI .ADI TARİHİ İL/İLÇE/KÖY
NAMIK HÜSNÜ ANKARA NEVŞEHİR TC ER SAN ÜNV
KEMAL MESUDE 27..08..55 HACIBEKTAŞ
ERCİYAS AŞIKLAR

ADRESİ:Mustafa Kemal Paşa Mh. İstiklal Cd. No:129 Avcılar / İstanbul
NAİM SADIK BAYBURT BAYBURT TC ER SAN ÜNV
YAVUZ LEYLA 01.01.58 DEMİRÖZÜ
BEŞPINAR
ADRESİ: Pirireis Mh. 200. Sk. 163 D: 3 Hatay / İzmir
MUSTAFA HAMDİ- BAYRAMÖREN İSTANBUL TC ER SAN ÜNV
KÖSEOĞLU R.NERMİN 02.09.54 ÜSKÜDAR
PAZARBAŞI
ADRESİ:Atıfbey Sk. Yeniköy Sit. A12/15 Üsküdar /İstanbul

M.NACİ C.AZMİ- AKÇAABAT TRABZON TC ER SAN LİS
ÖZKAN ZEHRE 04.10.52 AKÇAABAT
ADRESİ:Tayyareci Hayreddin Sk.Çam Apt. No: 1072 Bakırköy/ İstanbul
RAFET ALİ İHSAN İZMİT SAKARYA TC ER SAN ÜNV
ARABACIOĞLU BAİSE 15.06.55 ADAPAZARI
ERENLER
ADRESİ: Tekin Gömeç Sk. Başkanlar Sit. As Blk A/8 BL 5 Kadıköy / İstanbul

HÜSEYİN İDRİS- YAMURCA GİRESUN TC ER SAN LİS
ADANUR FATMA 01.01.52 MERKEZ

ADRESİ: Furuze Sk. Bizim Yuva Apt. 12/3 Florya/Bakırköy/İstanbul

AYDIN İDRİS YAMURCA GİRESUN TC ER SAN LİS
ADANUR FATMA 01.01.57 MERKEZ
ADRESİ: M.Nesin Özmen Mh. Selvi Sk. 14/1 Güngören/İstanbul

GALİP SÜLEYMAN- KAMAN KIRŞEHİR TC ER SAN ÜNV
DEMİR ADİKE 04.06.38 KAMAN
ADRESİ: Sarıbal Sk. Eser Apt. B Blk. 40/4 Ortaköy / İstanbul

ORHAN M.ESİR ANKARA BURSA TC ER SAN ÜNV
TUNCAY F. İLHAN 28.06.52 GEMLİK
ADRESİ: Papatyalı Sk. Beyazsaray Apt. 34/3 Caddebostan / İstanbul

ÜYELİK TÜRLERİ
MADDE 6- 1) ASLİ ÜYE: Bu tüzükte yazılı usul ve şartlara uygun olarak kaydı yapılmış ve dernekler kanununun amir hükümlerine durumları uyan dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş üyelik sorumluluk ve haklarından yararlanan seçme ve seçilme hakkına sahip sürekli ve yıllık ödentilerini zamanında ödeyen kişi veya kuruluş ASLİ ÜYEDİR.
2) ONURSAL ÜYE
3) PROTOKOL ÜYE

ÜYELİK ŞARTLARI
MADDE 7 –1) ASLİ ÜYE
Dernekler kanununda belirtilen şartların yanı sıra, derneğe asli üye olmak için Dernekteki üyeliği en az 3 yıldır süren en az 2 adet asli üyenin bu adayı teklif etmesi, adayın etiket üreticisi veya tedarikçisi bir kuruluşun veya etiket makineleri ve aksamı satıcılarının temsilcilerinin, sahibi, ortağı veya imza yetkisi bulunan görevlisi ve fiil ehliyetine sahip gerçek veya tüzel kişi olması, iş bu tüzük hükümlerini kabul ettiğine dair taahhütte bulunması gerekir. Asli üyelik için başvuruda bulunan firmanın; sahibi, ortağı veya imza yetkilisinin, o firmada en az 1 yıldır sahip, ortak veya imza yetkilisi olarak çalışıyor olması ve firmanın ticaret siciline veya sanayi odasına toplam olarak en az 1 yıldır kayıtlı olması gereklidir. Tüzel kişilik biçiminde üye olan kuruluşlardan, ayrıca gerçek kişi olarak en fazla iki kişi üye olabilir.

Üye olabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak, medeni haklarını kullanma ehliyetine haiz olmak gerekir.
Üye olan kişiler, üye kayıt defterine işlenir.
Bir firmadan en fazla 3 kişi üye olabilir.
Aşağıdaki özelliklerdeki kişiler üye olamazlar

a) Yüz kızartıcı suçlar ile kaçakçılık, dolandırıcılık, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, hırsızlık, ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından birisinden hüküm giymiş olanlar.
b) Devletin kişiliğine karşı suç işleyenlerle, bu suçların işlenmesini açıkça kışkırtma suçlarından birinden hüküm giymiş olanlar.
c) Kamu düzeni aleyhine işlenen suçlar ile kalpazanlık suçlarından biriyle hükümlü olanlar.
d) Herhangi bir suçtan dolayı ağır hapis, ya da taksirli suçlar dışında beş yıl ve daha çok hapis cezasına hükümlü bulunanlar
e) Kötü ahlak ve şöhretiyle tanınanlar.

Başvuru dilekçesi, başvuru tarihinden itibaren iki hafta müddetle dernek merkezi ilan tahtasına asılır ve ayrıca taahhütlü veya elektronik posta yoluyla da üyelere iletilir. İki hafta içersinde oluşabilecek itirazlar Sicil kurulu tarafından en geç bir hafta içersinde karara bağlanır.
Dernek Yönetim Kurulu toplanarak üyelik için yapılan başvuruları, sicil kurulu kararlarını da göz önünde bulundurarak baş vuru tarihinden itibaren en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp başvuru sahibine bildirmek zorundadır.
2) ONURSAL ÜYE

Dernek yönetim kurulu, etiket sanayinin yurdumuzda kurulup gelişmesinde uzun yıllar hizmeti geçmiş ve bu sanayiye dışardan önemli katkılar sağlamış kişileri ONUR ÜYESİ olmaları için önerebilir.
Onur üyeliği için, Yönetim kurulu başkanının teklifi, Yönetim kurulu kararı ve Genel Kurul onayı ile karar verilmesi gerekir.
Onur üyeleri giriş ve yıllık aidat ödemezler, isterlerse derneğe bağışta bulunabilirler.
Onur üyeleri genel kurula katılabilirler, söz alabilirler ancak oy kullanamazlar.
Onursal üyelik ömür boyu sürer.
Onursal üye, Asli üye çıkartılma şartlarına tabidir.

3) PROTOKOL ÜYE
Etiket sektörüne hizmeti ya da yardımları olanlarla, olacağı kabul edilen kişiler ve Türkiye’de temsilcilikleri bulunan firmaların Türkiye’ye geçici olarak gönderdikleri temsilciler, Yönetim Kurulu başkanının teklifi ve yönetim kurulu üyelerinin kararıyla protokol üye statüsüne alınır. Protokol üyeleri giriş aidatı ve yıllık aidat ödemezler. İsterlerse derneğe bağışta bulunabilirler. Genel kurula katılabilirler, ancak söz alamaz ve oy kullanamazlar. Protokol üyeliği yıllık olarak düzenlenir ve Yönetim kurulu tarafından her yıl yeniden değerlendirilir.

ASLİ ÜYELİĞE ALINMA USUL, ŞART VE İŞLEMLERİ
MADDE 8- Asli üyelik koşullarını içerenlerin üyeliğe alınma yöntemi:

a) Üye adayı, üyelik ve Şirket bilgi formlarını eksiksiz olarak doldurulup imzalar. Üye kabul işlemine uygun olarak, 3 senesini dolduran 2 asli üyenin imzaları da alındıktan sonra, yeterli sayıda fotoğraf ve gerekli belgelerle Dernek Sekreterine müracaat edilir.
b) Üyelik formu dernek tahtasında iki hafta boyunca asılı kalır. Asli üyelere ayrıca taahhütlü veya elektronik postayla adaylar duyurulur. İtirazı olan asli üyeler gerekçe ve belgeleri ile birlikte, yazılı olarak bu süre içersinde dernek sekreterliğine başvurabilirler.
c) Bu tarihten sonra, sicil kurulu incelemesini en geç bir hafta içersinde bitirip raporunu yönetim kuruluna verir.
d) Yönetim kurulu cevabını, başvuru tarihini 30 günü aşmamak kaydıyla, olumlu veya olumsuz olarak üye adayına yazılı olarak bildirir.
e) Üyelik için istenen belgelerin ve üye aidatının 15 gün içersinde verilmesi istenir.
f) Aday üyenin yükümlülüklerini yerine getirmesiyle üye defterine kaydı yapılır.
g) Süresi içersinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen adayın hakkındaki üyelik kabul kararı kendiliğinden ortadan kalkar ve en az 6 ay geçmeden aday yeni bir başvuru yapamaz.
h) Üyelik kabulü ve reddi konusunda kesin karar yönetim kurulunundur. Buna karşı yapılacak itirazlar, öneren asli üye tarafından ilk genel kurulda yapılabilir. Genel kurulun kararı kesindir.
i) Her üye, üyelik formunda bildirmiş olduğu ikametgah adresinin değişikliğini derneğe yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde, üyelik formunda yazılı ikamet adresine gönderilecek bildiriler geçerli sayılır.

Üyenin yıllık ödenti ve diğer borçlarına ait olarak gönderilecek bildirimler ve ceza bildirimleri taahhütlü olarak gönderilir.

ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARTILMA
MADDE 9- 1) ÇIKMA: Üyelik, ölüm ve dernekten çıkma dilekçesi ile sona erebilir. Dernekten kendi isteği ile çıkmak isteyenler, çıkış isteği bildirimlerini 6 ay önceden noter aracılığı ile yapmak ve mali yükümlülüklerini yerine getirmek ve o yıla ait aidatlarını ödemek zorundadırlar.
2) ÇIKARTILMA: Dernekler Kanunu hükümlerine göre, üyelik niteliklerini kaybedenler, iş kolunu değiştirenler, üyelik aidatlarını süresi içersinde ödemeyenler veya iş bu Tüzüğün kendilerine yüklediği yükümlülükleri mazeretsiz olarak yerine getirmeyenler Yönetim Kurulu kararı ile üyelik haklarını kaybederler.
Haklarında çıkarılma kararı uygulanan üyelerin, çıkarılma kararının tebliğinden itibaren bir ay içinde başvurmak şartıyla Genel Kurul nezdinde karara itiraz hakları vardır. Bu türlü itirazlar ilk Genel Kurul toplantısında karara bağlanır. Çıkartılma ile ilgili itiraza genel kurulun vereceği karar kesindir.
Ödenmeyen borçları nedeniyle üyelikleri düşen üyeler: Tekrar başvuru yapmaları halinde, daha önceki ödememe nedenleri sicil kurulu tarafından makul bulunduğu takdirde, üye oldukları tarihte ödemedikleri ödentilerini cari üye aidatı üzerinden ödedikleri takdirde tekrar giriş aidatı ödeyerek bir defaya mahsus olmak üzere yönetim kurulu kararıyla üye olabilirler.
Üyelikten çıkan veya çıkartılanlarla ilgili yönetim kurulu kararı üye kayıt defterine işlenir. Ölen üye dışında, borçlarını ödememiş olan üyelerin borçlarını tahsil etmek amacıyla, yönetim kurulu kanuni yola başvurabilir.

1) Çalıştığı şirketten ayrılarak sektör dışına çıkan asli üyelerin üyeliği yönetim kurulu kararı ile sona erdirilir.

2) Çalıştığı şirketten ayrılarak sektör içinde başka şirkete geçen veya kendi şirketini kuran asli üyelerin üyelikleri, Yönetim Kuruluna verecekleri devam isteği dilekçesinin kabul edilmesi ve vecibelerini yerine getirmeye devam etmeleri halinde sürer.

ÜYELERİN HAKLARI :
MADDE 10 – Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır.
Üye oyunu bizzat kullanır. Derneğe borcu olan üyeler genel kurula katılamaz ve oy kullanamazlar.
ÜYELERİN GÖREVLERİ :
MADDE 11- Derneğin amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için, üyeler Tüzük hükümlerine uygun olarak,
a) Dernek faaliyetlerine katılmakla,
b) Dernek yetkili organlarınca verilecek görevleri yerine getirmekle,
c) Yıllık aidatlarını zamanında ödemekle,
d) Dernek organlarına seçilenlerin bu organların toplantılarına katılmakla,
e) Dernekçe alınan kararlara uymak ve ortak çıkarların sağlanmasına yardımcı olmakla görevlidirler.

DERNEK ORGANLARI
MADDE 12- Dernek organları:
a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Denetleme Kurulu
d) Sicil Kurulu
e) Disiplin Kurulu.
f) Yüksek Danışma Kurulu’dur.
Ayrıca ihtiyaca göre başka organlarda kurulabilir.Ancak bu organlara Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları verilmez.
b,c,d, e, f maddelerinde belirtilen kurulları genel kurul seçer.
b, c, d, e, f maddelerinde belirtilen kurullar olağan üstü genel kurulda seçilmişlerse, ilk olağan genel kurulda, bu kurullar için yeniden seçim yapılır.
GENEL KURUL :
MADDE 13- Genel Kurul, Derneğin en üst ve yetkili organıdır.

– Genel Kurul, Derneğin asli üyelerinden oluşur.

– Genel Kurul, Olağan ve olağanüstü toplanır.
a) Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.
Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Nisan ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
Genel kurul;
1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
Çağrı Usulü
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
b) Olağanüstü Genel Kurul aşağıdaki durumlarda Yönetim Kurulu tarafından en geç bir ay içersinde toplantıya çağrılır.
1) Üye sayısının beşte birinin yapacakları yazılı ve imzalı başvuru.
2) Yönetim kurulunun genel kurullarla ilgili olarak salt çoğunlukla alacağı karar.
3) Denetleme kurulunun hesap ve işlemlerle ilgili olarak oybirliğiyle alacağı karar.
4) Yönetim kurulu üyelerinin istifası ve yerine atanacak yedeklerle birlikte, tüzükte belirtilen yeterli sayıya ulaşılamaması halinde denetim kurulu üyelerinden birisinin veya mevcut yönetim kurulu üyelerinin daveti üzerine.

Denetleme Kurulunun ya da Dernek Üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine, Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu ya da toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak Dernek Üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti, Genel Kurulu Toplantıya çağırmakla görevlendirir.
Olağanüstü genel kurul toplantısı, Olağan genel kurul toplantısı için öngörülen usullere uyularak yapılır.

GENEL KURUL TOPLANTI YERİ-TOPLANTI YETER SAYISI:

MADDE 14- Genel Kurul Toplantıları, Dernek Merkezinin bulunduğu yerde yapılır.Genel Kurul, Tüzüğe göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının huzuru ile toplanır.
İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetleme Kurulları asli üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.
Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listelerdeki adları hizasına imza ederek, toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa, durum bir tutanakla saptanır.
Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı ya da görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, yeteri kadar başkan vekili ve katip seçilir.
Toplantının Yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir.
Genel Kurul toplantısında, sadece gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen hususların gündeme konulması zorunludur.Müzakerelerde mevcudun çoğunluğu ile karar verilir.
Tüzüğün değiştirilmesine ya da üyelerin yükümlülüklerinin arttırılmasına ilişkin kararlar mevcudun dörtte üçü ile verilir.
GENEL KURULDA UYGULANACAK SEÇİM KURALLARI
MADDE 15
Genel Kurul toplantılarında aşağıda gösterilen seçim kuralları uygulanır:

Genel Kurul Divan Başkanı, başkan yardımcısı ve sekreterlerin seçimi sözlü veya yazılı olarak gösterilen adaylar arasından açık oyla yapılır. Kurullara aday olanlar, kongre divan heyetinde ve sandık komitelerinde görev yapamazlar. Yönetim, Denetleme, Sicil, Disiplin, Yüksek danışma kurulu asli ve yedek üyeleri seçimleri gizli oyla yapılır.

Her üye katılanlar listesine imza atarak oyunu kapalı olarak sandığa atar. Her sandık başına , başkanlık divanı tarafından üç kişilik bir komite atanır. İsteyen üye gözlemci olabilir. Oy sıralamasını sandık komitesi üyeleri yapar. En yaşlı üye başkan diğer ikisi de sekreter olarak görev yaparlar.

Genel kurul toplantı tutanağı, üye giriş ve oy kullanımında imzalanan listeler ve seçim tespit tutanağı, kullanılan oylar, Başkanlık divanınca, yeni seçilen Yönetim Kuruluna imza karşılığı teslim edilir.

GENEL KURUL GÖREV VE YETKİLERİ :
MADDE 16–
a) Dernek organlarının seçimi,

b) Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi,

c) Yönetim ve Denetleme Kurullarının raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,

d) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen ya da değiştirilerek kabul edilmesi,

e) Dernek için gerekli taşınmaz malların alınması ya da mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

f) Derneğin uluslararası faaliyette bulunmasına, yurt dışındaki dernek ya da kuruluşlara üye olarak katılmasına ya da buralardan ayrılmasına karar verilmesi,

g) Derneğin yurt içinde kurulacak dernek, ve federasyonlara katılmasına ya da bunlardan ayrılmasına karar verilmesi,

h) Derneğin feshedilmesi,

i) Mevzuatta ve Dernek Tüzüğünde Genel Kurul’ca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

j) Şube açılmasına karar vermek.

k) Bu tüzüğün çözüm organı göstermediği hususları karara bağlamak.

l) Her türlü ödenti ve mali yükümlülükleri tespit etmek.

YÖNETİM KURULU :
MADDE 17- Yönetim Kurulu, BEŞ ASIL ve BEŞ YEDEK üye olmak üzere Genel Kurulca gizli oyla seçilir. Dernek Yönetim Kurulu’nun görev süresi üç yıldır.
Yönetim kurulu başkanı sektörde en az 10 yılını doldurmuş veya en az 2 dönem yönetim kurulunda yer almış; Yönetim Kurulu üyeleri de sektörde en az 3 yılını doldurmuş ve bütün vecibelerini yerine getirmiş etiket üreticisi ve bu üreticilere yan sanayi olarak çalışan tedarikçi, etiket makineleri ve aksamı satıcılarını temsilcilerinin, sahibi, ortağı veya imza yetkisi olan bir görevlisi olmalıdırlar. Üyeliği sona erenler yeniden seçilebilirler. Yönetim kurulu üye sayısı, Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurul kararı ile saptanır.
Yönetim Kurulu, seçimi izleyen ilk beş gün içersinde toplanarak bir başkan, bir ikinci başkan, bir genel sekreter ve bir genel sayman seçer. Gerekirse diğer üyelere de başka görevler verebilir.
Yönetim kurulu en az ayda bir kere olağan olarak toplanır. Toplantı gündemini ve gününü başkan belirler. Yönetim kurulunu gerektiği takdirde olağanüstü de toplanabilir. Gündeme, genel sekreter veya en az üç üyenin koyacağı konular da eklenebilir.
Üyelerin Yönetim Kuruluna yeniden seçilmeleri mümkündür. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde, yedek üyelerin sırasıyla göreve çağrılması zorunludur.
Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tamsayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri ya da Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, Dernek üyelerinden birinin başvurusu üzerine Mahalli Sulh Hakimi duruşma yaparak Dernek Üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.
Yönetim kurulu başkanlığının boşalması durumunda, ilk yedek üye asil üyeliğe çağırılır ve yeniden görev dağılımı yapılır. Ancak olağan genel kurula altı aydan uzun bir süre varsa,en geç bir ay içersinde olağanüstü genel kurula gidilir. Ve yeni yönetim kurulu seçilir. Başkanlığın boşalması durumunda yönetim kurulunun ¾ çoğunluğunun kararıyla da en geç bir ay içersinde olağanüstü genel kurula gidilebilir. Yeni yönetim kurulu ve başkan, eski yönetimin kalan süresi kadar görev yapar.
Yönetim kurulu toplantı ve karar yeter sayısı salt çoğunluktur.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 18–

a) Derneği temsil etmek ya da bu hususta kendi üyelerinden bir ya da bir kaçına yetki vermek,

b) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak,

c) Derneğin işlerini yürütmek üzere, Genel Kurulca tespit ve kabul edilen kadrolara alınacak personelin niteliğini, ücretlerini çalışma tarzını, yönetim ve denetimini tespit etmek,

d) Dernek üyeliği için başvurma, üyelikle ilgili diğer hususlar ve organların seçim yöntemlerini belirleyen usul ve esasları hazırlamak ve Genel Kurulun onayına sunmak,

e) Türk Vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde, bunları 10 gün içinde mahallin en büyük mülki amirine bildirmek,

f) Derneğin amblemini belirleyip kabul etmek, gerekli yasal işlemleri ilgili makamlar nezdinde yerine getirmek,

g) Genel Kurul yetki verdiği taktirde şube açmak.

h) Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmasına karar vermek ve gündemi hazırlamak,

i) Dernek Tüzüğünün ve mevzuatının kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

j) Yönetim kurulu bütçe fasılları arasında aktarma yapabilir.

k) Üye başvurularını sicil kuruluna iletmek

l) Gelecek olan şikayetlere ve Ana Tüzük ve yönetmeliklere aykırı olan davranışlara bağlı olarak, üyeler hakkındaki gerekli soruşturmaların yapılması için Disiplin Kuruluna başvurmak.

DENETLEME KURULU:

MADDE 19- Denetleme Kurulu 3 asil ve 3 yedek üyeden az olmamak üzere Genel Kurulca üç yıl için gizli oyla seçilir. Bu kurula seçilecek üyeler sektörde en az 3 yıldır çalışıyor olmalıdırlar.

Bu kurul, seçimi izleyen ilk beş gün içersinde toplanarak, başkanını seçer.
Bu kurul denetleme görevini Dernekler Kanununun ilgili hükümleri ve Dernek Tüzüğünde belirlenen esas ve usullere göre ve 6.ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

DENETLEME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 20-

a) Dernek ve iktisadi işletmenin hesaplarını, defter ve belgeler üzerinde inceleyerek 6 aylık aralıklarla sonuçlarını ve önerilerini kapsayan bir rapor halinde Yönetim Kuruluna sunmak.

b) Yönetim Kurulunca düzenlenecek gelecek çalışma dönemine ilişkin, çalışma programı ve bütçenin görüşüleceği toplantıda hazır bulunarak, görüş ve önerilerini belirtmek.

c) Yönetim Kurulunca düzenlenen mali rapor, hesap ve işlemleri ile, bilanço ve gelir gider çizelgesi hakkında inceleme sonuçlarını ve önerilerini bir raporla Genel Kurula sunmak.

SİCİL KURULU

MADDE 21- Dernek üyelerinin yasa ve tüzükte öngörülen nitelik ve kimlikleri yönünden, sicil işlemlerini yürütmekle görevli organı olan Sicil Kurulu en az 3 yıllık kıdemli üyeler arasından Genel kurulca gizli oyla üç yıl için seçilir. Üç asil ve üç de yedek üyesi vardır.
Seçimleri takip eden ilk beş gün içersinde toplanarak bir başkan seçer. Karar için salt çoğunluk yeter.
Yönetim kurulu görevlendirdiği zaman toplanır.

SİCİL KURULU GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 22-

a) Üyelik başvuruları ile ilgili form, belge, kayıtların biçim ve esaslarını saptamak.

b) Üye adaylarının başvurularının, yasalar ve Ana Tüzük hükümleriyle olan uygunluğunu saptamak. Gerekirse inceleme yapmak, adayı ve üyeleri dinlemek.

c) Üye başvuruları ile ilgili almış olduğu kararları yönetim kuruluna sunmak.

d) Tüm üyelerin sicillerinin doğru biçimde tutulmasını sağlamak veya bunun doğru bir biçimde yapıldığını denetlemek.

e) Adaya ilişkin bilgiler ve üye sicillerinin gizliliğini korumak.

f) Genel kurula, bir çalışma dönemine ilişkin, çalışma ve önerilerini belirten bir rapor sunmak.

DİSİPLİN KURULU

MADDE 23- Genel kurul tarafından gizli oyla üç yıl için seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Üyeler en az 3 yıllık kıdemli ve kırk yaşın üzerinde olmalıdırlar. Haklarında disiplin kurulu cezası verilmiş olan üyeler bu kurula seçilemezler.
Seçimleri takip eden ilk beş gün içersinde toplanarak bir başkan seçer. Karar için salt çoğunluk yeter.
Yönetim kurulu görevlendirdiği zaman toplanır.

DİSİPLİN KURULU GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 24-

a) Kendilerine havale edilen konuları en geç 15 gün içersinde incelemeye alır.

b) İlgili kimseleri kurul olarak veya seçeceği bir üye aracılığıyla dinler. Gerekli her türlü araştırmayı yapar. Şikayet edilen üyenin sözlü veya yazılı savunması alınmadan karar veremez. Karar verilene kadar gerekirse tedbir kararı alınabilir.

c) Hakkında kovuşturma yapılan üye, kendisine yazılı olarak bildirilen günde hazır bulunmazsa kurul eldeki delillere göre karar verebilir.

d) Kurul, aldığı kararı yazılı olarak ve gerekçeleriyle yönetim kuruluna iletir.

DİSİPLİN UYGULAMALARI

MADDE 25- Üyeler aşağıda belirtilen davranış ve kurallara aykırı hareketlerde bulundukları takdirde Yönetim Kurulunun başvurusuyla ve Disiplin Kurulu kararıyla cezalandırılabilirler:

a) Derneğin Tüzel kişiliğini ve diğer üyeleri küçük düşürücü söz ve eylemlerde bulunmak, yayın yapmak.

b) Üyelik formunda yanlış beyanda bulunmak.

durumlarında ve diğer durumlarda Yönetim Kurulunu başvurusuyla toplanan disiplin kurulu aşağıdaki cezaları verebilir:

Uyarı
Kınama
Üyelikten geçici uzaklaştırma. Üyelikten geçici olarak uzaklaştırılan üye, üyelik aidatının tamamını ödemekle yükümlüdür.
Üyelikten sürekli çıkarma
Verilen zararların tazmini.

YÜKSEK DANIŞMA KURULU

MADDE 26- Derneğin en yüksek danışma organıdır. Sektörde deneyimleriyle tanınan ve sektörde iş sahibi veya yönetici olarak en az 10 yıl çalışmış üyelerden ve eski başkanlardan oluşur. En az üç kişidir. Genel kurul tarafından üç yıl için gizli oyla seçilir.

En geç beş gün içersinde başkanını seçer ve görev dağılımı yapar.

Yılda iki kereden az olmamak kaydıyla üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır. Konuları müzakere ederek toplantıda hazır bulunanların çoğunluğuyla karara bağlar.

Yüksek danışma kurulunun kararların istişari nitelikte olup Yönetim Kurulunu bağlamaz.

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ:
MADDE 27- Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Yönetim ve Denetleme Kurullarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslek ve ikametgahları Dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

DERNEĞİN HESAP VE DEFTERLERİ :

MADDE 28- Derneğin hesap yılı takvim yılıdır. Yönetim aşağıdaki defterleri görevlilere tutturur.

a) Üye Kayıt Defteri: Dernek üyelerinin kimlikleri, fotoğrafları, giriş tarihleri, giriş ve yıllık ödentileri, çıkış nedenleri ve varsa haklarında alınmış diğer kararlar bu deftere yazılır.

b) Karar Defteri (Yönetim kurulu): Yönetim kurulu kararları yazılarak, katılan üyeler tarafından imzalanır.

c) Karar Defteri (İktisadi İşletme): Yönetim kurulu kararları yazılarak katılan üyeler tarafından imzalanır.

d) Karar Defteri (Sicil kurulu): Kurul kararları yazılarak üyeler tarafından imzalanır.

e) Karar Defteri (Disiplin kurulu): Kurul kararları yazılarak üyeler tarafından imzalanır.

f) Gelen ve Giden evrak defteri: Gelen ve giden yazılar kayda alınır, gelen yazılar ve giden yazıların aslı veya kopyası dosyalanır.

g) Gelir ve gider defteri: Dernek adına alınan paralar, alındıkları yerler, alınma nedenleri ve ilişkin oldukları hesaplar ile harcanan paraların ödendikleri yerler, ödeme nedenleri ve ilişkin oldukları hesaplar, alacaklar, borçlar ve varlıklar kaydedilir.

h) Bütçe Kesin Hesap ve Bilanço defteri: Her çalışma dönemine ilişkin bütçe ile bilanço ve gelir gider çizelgesi bu deftere işlenir.

i) Demirbaş Defteri: Demirbaş niteliğindeki taşınmaz mallar bu deftere işlenir.

j) Alındı belgesi defteri: Maliye Bakanlığı yönetmeliklerine göre kullanılan alındı belgeleri ciltleri bu deftere işlenir.

Dernek gelirleri dip koçanlı ve sıra numaralı makbuzlarla alınır ve giderler sarf belgeleri ile yapılır.

Bu belgelerin saklanma süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır.

Bu maddede sayılı defterlerin noterden tasdikli olması şarttır.

DEVİR TESLİM

MADDE 29- Görevi Sona eren yönetim kurulu, yeni yönetim kurulunun göreve başladığı on beş gün içersinde, adı geçen bütün defterleri ve belgeleri tutanakla teslim eder. Devir teslimde, yüksek danışma kurulu başkanı veya atanacak olan bir yüksek danışma kurulu üyesi başkanlığında, eski ve yeni yönetim kurullarının başkan yardımcısı, saymanı ve genel sekreteri hazır bulunur. Anılan görevlilerin bulunmaması durumunda yerlerine başka üyeler seçilerek sayı altıya tamamlanır. Her iki yönetim kurulundan da üçer üye hazır olmalıdır. On beş gün içersinde veya yeni yönetim kurulunun yazılı çağrısına rağmen devir teslim yapılmaması durumunda, yeni yönetim kurulu devir teslimi tek taraflı yapar ve bunu tutanağa geçirir. Bundan kaçınan eski kurul üyeleri aklanmış olsalar da mali sorumlulukları sürer.

ÜYE GİRİŞ AİDATI VE YILLIK AİDAT MİKTARLARI:

MADDE 30 – Üye giriş aidatlarını ve üye yıllık aidatlarını yönetim kurulu belirler.

DERNEĞİN GELİRLERİ:

MADDE 31 – Derneğin gelirleri, Dernekler kanunu hükümlerine uygun olarak,
a) Her üyeden bir defa alınan giriş aidatından,

b) Her yıl üyelerden alınan üye aidatından,

c) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirlerden,

d) Dernekçe yapılan yayınlar, danışmanlık ekspertiz veya tahlil, bilirkişilik hizmetlerinden düzenlenen piyango, balo,eğlence, temsil, konser, her türlü yarışma ve konferans, seminer kurs, fuar gibi faaliyetlerden sağlanan gelirlerden,

e) Bağışlar ve yardımlardan,

f) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan

g) Ortaklıklar, iktisadi işletmeler, lokal ve yardımlaşma sandığından sağlanacak gelirlerden
Oluşur.

YARDIM KABUL EDİLMEYECEKLER :

MADDE 32 – Dernek, siyasi partilerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan herhangi bir surette maddi yardım kabul edemez, adı geçen kuruluşlara yardımda bulunamaz. İçişleri bakanlığının izni olmadan yurt dışındaki gerçek ve tüzel kişilerden yardım alınamaz.

DERNEK TÜZÜĞÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ
MADDE 33 – Dernek Genel Kurulu Dernek Tüzüğünün değiştirilmesine karar verebilir. Yönetim kurulunun yapacağı çalışma ve tasarının tüm üyelere en az on beş gün önce gönderilmesi şartıyla olağan veya olağanüstü genel kurul toplanarak tüzük değişiklikleri görüşülebilir.
Genel Kurulun, Tüzüğün değiştirilmesine karar verebilmesi için Tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan Dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır.
İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde, üyeler Dernekler kanununun 21.nci maddesine göre toplantıya çağrılır.
İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun tüzük değişikliği konusu görüşülebilir.
Tüzük değişikliğine ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte ikisinin kararı ile verilmesi zorunludur. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek Yönetim kurulu asil üye ve denetim kurulları asil üye toplam sayısının iki katından az olamaz.
Genel kurulca kabul edilen tüzük değişiklikleri, mahalli en büyük mülki amirlikçe derneğe yapılan yazılı bildirimden başlayarak en az 15 gün içersinde, yerel bir gazete aracılığıyla ilan edilir.

DERNEĞİN FESHİ :

MADDE 34– Dernek Genel Kurulu her zaman Derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun, Derneğin feshine karar verebilmesi için Tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerin en az üçte ikisinin fesih ve tasfiye için davet edilen toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde, üyeler ikinci toplantıya çağrılır.
İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Ancak feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.
Derneğin feshi, Yönetim Kurulu tarafından beş gün içerisinde en büyük mülki amire yazı ile bildirilir.

TASFİYE :

MADDE 35 – Genel Kurul, fesih kararı ile birlikte üyeler arasından ÜÇ kişilik bir tasfiye kurulu seçer.

Tasfiye kurulu, derneğin mal varlığından varsa borçları öder, Genel Kurulca kararlaştırıldığı takdirde kalan mal varlığı aynen veya nakte çevrilerek öncelikle benzer amaçlı kurulmuş veya kurulacak bir Vakfa devredilir, şayet Genel Kurulca artan mal varlığı hakkında herhangi bir karar alınmamışsa, artan mal varlığı hazineye devredilir.
Tasfiye işleri hükümet komiseri ve maliye yetkililerinin kontrolü altında yapılır.
DERNEĞİN ŞUBE VE KOLLARI:
MADDE 36 – Derneğin şubesi yoktur.
DERNEK İÇ DENETİMİ :
MADDE 37- Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ
Madde 38-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

DERNEĞİN ADI:
MADDE 1– Etiket üreten üreticilerin ve bu üreticilere yan sanayi olarak çalışan tedarikçilerle, etiket makineleri ve aksamı satıcılarının temsilcilerinin; sahibi, ortağı veya imza yetkisi olan bir görevlisinin veya tüzel kişiliğin kendisinin üye olabileceği ve adı Etiket Sanayicileri Derneği olan bir dernek kurulmuştur. Derneğin kısa adı ESD olup merkezi İstanbul’dur.
DERNEĞİN AMACI:
MADDE 2 – Etiket Sanayinin ülkede gelişmesinde katkıda bulunmak, ulusal ve uluslararası platformda yerini alarak sektörün temsil edilmesini sağlamak, etiket sanayi alanında çalışan bilimum kuruluş ve keza bu sanayi alanında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerden oluşan üyeleri arasında bilimsel, teknolojik, sosyal yönden birlik, beraberlik ve dayanışmayı sağlamak bunu güçlendirmek ve daimi kılmaktır

DERNEĞİN BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPACAĞI FAALİYETLER:
MADDE 3- Dernek 2.ci maddede belirtilen amacın gerçekleşmesi için Dernekler Kanunu’nun hükümlerine bağlı kalmak şartı ile aşağıdaki konularda faaliyette bulunur.
a) Sektörün faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyebilecek muhtemel sorunların ortaya çıkması halinde bunların hallini teminen ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak,
b) Üyelerin, ham madde ve benzer diğer ihtiyaçlarının temini yolunda resmi ve özel kuruluşlar nezdindeki girişimlerini desteklemek ve gerektiğinde buna yardımcı olmak,
c) Etiket üretimi teknolojisindeki gelişmeler ve yeni uygulamalar konusunda üyelerine bilgi vermek,
d) Üretimin uluslararası standartlar düzeyinde ve çağdaş gelişmeler paralelinde gerçekleşip devam etmesini sağlayacak nitelikte çalışmalar yapmak, girişimlerde bulunmak,
e) Etiket sanayi ile ilgili çeşitli mamuller bazında genel anlamda iç ve dış pazar araştırmaları yapıp üyelerin istifadesine sunmak,
f) Etiket piyasasında uluslararası güncel olayları izlemek ve üyelerine aktarmak,
g) Türk etiket ürünlerinin gelişmesini, yurt dışında ve uluslararası düzeyde tanıtımını sağlayacak nitelikte seminer, konferans, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılar düzenlemek ve toplantılara bu konuda isim yapmış yerli ve yabancı uzmanları, kanun görevlilerini konuşmacı sıfatı ile davet etmek ve bu toplantılarda yapılan konuşma tartışmaları basılı hale getirip üyelerine ve ilgililere dağıtmak, aynı nitelikli olan yurt dışında düzenlenecek toplantılara katılmak ve üyelerini haberdar etmek,
h) Etiket sektörünün teknik ve bilimsel ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte ve sorunlarına yardımcı olabilecek özellikte kitap, dergi ve her türlü yayın çıkarmak, sanayi ile ilgili iç ve dış yayınlara abone olmak ve yayınlarla ilgili üyelere bilgi vermek,
i) Etiket sanayi ile ilgili yerli ve uluslararası fuar ve sergiler düzenlemek, ulusal ve uluslararası fuarlara toplu katılımlarda bulunmak,
j) Etiket üretim teknolojisi ile ilgili tüm gelişmeleri, yerli ve yabancı yayın ve kaynaklardan izleyerek üretim, tüketim, talep ve benzeri projeksiyon etüdlerini yapmak, yayınlamak ve üyelerden , ilgili kamu ve özel kuruluşlardan bilgiler toplamak, hazırlanan etüd, rapor ve istatistikleri üyelerin ve ilgili özel ve kamu kuruluşlarının istifadesine sunmak,
k) Etiket yapısı ve standartları üzerinde araştırmalar yapmak, gerektiğinde T.S.E ve ilgili diğer kamu kuruluşları ile temas etmek, işbirliği teklif etmek, etiket üretiminin uluslararası standartlar düzeyinde ve çağdaş gelişmeler paralelinde gerçekleşip devam etmesini sağlayacak nitelikte çalışmalar yapmak, girişimlerde bulunmak,

l) İç piyasada gerek üyeler arasında, gerekse üyelere karşı yapılan ve yapılabilecek olan haksız rekabeti önlemek ve genel olarak üyelerin ortak yararını korumak, kuruluşlar arasında çıkabilecek anlaşmazlıklarda uzlaştırıcı olmak, üyeler arasında ahenkli bir çalışma ortamı yaratmak, Resmi makamlarca yapılan çalışmaların ve alınacak kararların üyelerin zararlarına olmaması için gerekli önlemleri almak ve bu noktada ilgili makamları uyarmak,
m) Etiket sanayi ve yan sanayicilerine mesleki, sosyal, teknik ve ekonomik yönden rehberlik etmek, sektörün gelişmesine uluslararası standartlar ve çağdaş gelişmeler paralelinde rekabet gücü üstün mamul üretim hedeflerinin gerçekleşmesi, üretimin artması, artan üretime yeterli talep yaratılması ve ihracat imkanları oluşturulması yönünde çalışmalar yapmak,
n) Etiket ürünlerinin kullanımının yaygınlaşmasında ve tanıtımında Üretici-Tüketici arasındaki diyalogun olumlu şekilde gelişmesine katkıda bulunmak,
o) Üniversiteler, meslek liseleri, araştırma kurumları ve ilgili kamu kuruluşları ile diğer mesleki kuruluşların çalışmalarından, etiket sektörünün tedarikçilerinden ve makine satıcılarından yararlanmak ve eğitim imkanları yaratmak için girişimlerde bulunmak, seminer düzenlemek.
p) Derneğin amaç ve faaliyetlerinin gerçekleşmesinde kanun ve mevzuat çerçevesinde hibe ve bağış yoluna başvurmak. Gayri menkuller satın almak, dernek leh ve aleyhine ipotek de dahil olmak üzere her türü aynı hakları iktisap, tesis, terkin ve fek edebilmek (Yönetim Kurulunun mutlak ekseriyetiyle vereceği kararla).
q) Derneğin gelirlerine katkı sağlamak amacıyla ‘İKTİSADİ İŞLETME’ kurmak,
r) Dernek amacına ulaşmak için yapılacak çalışmalarda her türlü personel ve işçi istihdam etmek,
s) Dernekler kanunu hükümleri çerçevesinde üyelerin yararına diğer faaliyetlerde bulunmak,
t) Sektörün okul düzeyinde eğitilmiş mesleki eleman açığını kapayacak öğretim kurumlarının oluşturulması ya da mevcut öğretim kurumları içinde yeni bölümlerin oluşturulmasını sağlamak yönünde çalışmalarda bulunmak. Yurt içi ve dışındaki eğitim kurumları ile temas ederek mesleki kurslar açmak ve çıraklık, kalfalık, ustalık sertifikaları vermek.
u) Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan kaynakları sağlamak amacıyla kendi malvarlığından, iktisadi, sınai işletmeler şirketler, ortaklıklar kurar, kurulacak olanlara, kurucu olarak ya da sonradan paylarını satın almak suretiyle iştirak eder, paylarını satın alır, gereğinde satar.

DERNEĞİN ÇALIŞMA ŞEKLİ :
MADDE 4 – Yukarıdaki amaçlara yönelik ve dernekler kanunu hükümlerine uygun olarak yapılan faaliyetlerin tümüdür.
DERNEK KURUCULARI:
MADDE 5 – Dernek kurucularının ad ve soyadları, meslek ve sanatları ikametgahları, tabiiyetleri aşağıda gösterilmiştir.

ADI BABA-ANA DOĞ. YERİ NÜF. KAY.. TAB. CİN. MES. ÖĞR.
SOYADI .ADI TARİHİ İL/İLÇE/KÖY
NAMIK HÜSNÜ ANKARA NEVŞEHİR TC ER SAN ÜNV
KEMAL MESUDE 27..08..55 HACIBEKTAŞ
ERCİYAS AŞIKLAR

ADRESİ:Mustafa Kemal Paşa Mh. İstiklal Cd. No:129 Avcılar / İstanbul
NAİM SADIK BAYBURT BAYBURT TC ER SAN ÜNV
YAVUZ LEYLA 01.01.58 DEMİRÖZÜ
BEŞPINAR
ADRESİ: Pirireis Mh. 200. Sk. 163 D: 3 Hatay / İzmir
MUSTAFA HAMDİ- BAYRAMÖREN İSTANBUL TC ER SAN ÜNV
KÖSEOĞLU R.NERMİN 02.09.54 ÜSKÜDAR
PAZARBAŞI
ADRESİ:Atıfbey Sk. Yeniköy Sit. A12/15 Üsküdar /İstanbul

M.NACİ C.AZMİ- AKÇAABAT TRABZON TC ER SAN LİS
ÖZKAN ZEHRE 04.10.52 AKÇAABAT
ADRESİ:Tayyareci Hayreddin Sk.Çam Apt. No: 1072 Bakırköy/ İstanbul
RAFET ALİ İHSAN İZMİT SAKARYA TC ER SAN ÜNV
ARABACIOĞLU BAİSE 15.06.55 ADAPAZARI
ERENLER
ADRESİ: Tekin Gömeç Sk. Başkanlar Sit. As Blk A/8 BL 5 Kadıköy / İstanbul

HÜSEYİN İDRİS- YAMURCA GİRESUN TC ER SAN LİS
ADANUR FATMA 01.01.52 MERKEZ

ADRESİ: Furuze Sk. Bizim Yuva Apt. 12/3 Florya/Bakırköy/İstanbul

AYDIN İDRİS YAMURCA GİRESUN TC ER SAN LİS
ADANUR FATMA 01.01.57 MERKEZ
ADRESİ: M.Nesin Özmen Mh. Selvi Sk. 14/1 Güngören/İstanbul

GALİP SÜLEYMAN- KAMAN KIRŞEHİR TC ER SAN ÜNV
DEMİR ADİKE 04.06.38 KAMAN
ADRESİ: Sarıbal Sk. Eser Apt. B Blk. 40/4 Ortaköy / İstanbul

ORHAN M.ESİR ANKARA BURSA TC ER SAN ÜNV
TUNCAY F. İLHAN 28.06.52 GEMLİK
ADRESİ: Papatyalı Sk. Beyazsaray Apt. 34/3 Caddebostan / İstanbul

ÜYELİK TÜRLERİ
MADDE 6- 1) ASLİ ÜYE: Bu tüzükte yazılı usul ve şartlara uygun olarak kaydı yapılmış ve dernekler kanununun amir hükümlerine durumları uyan dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş üyelik sorumluluk ve haklarından yararlanan seçme ve seçilme hakkına sahip sürekli ve yıllık ödentilerini zamanında ödeyen kişi veya kuruluş ASLİ ÜYEDİR.
2) ONURSAL ÜYE
3) PROTOKOL ÜYE

ÜYELİK ŞARTLARI
MADDE 7 –1) ASLİ ÜYE
Dernekler kanununda belirtilen şartların yanı sıra, derneğe asli üye olmak için Dernekteki üyeliği en az 3 yıldır süren en az 2 adet asli üyenin bu adayı teklif etmesi, adayın etiket üreticisi veya tedarikçisi bir kuruluşun veya etiket makineleri ve aksamı satıcılarının temsilcilerinin, sahibi, ortağı veya imza yetkisi bulunan görevlisi ve fiil ehliyetine sahip gerçek veya tüzel kişi olması, iş bu tüzük hükümlerini kabul ettiğine dair taahhütte bulunması gerekir. Asli üyelik için başvuruda bulunan firmanın; sahibi, ortağı veya imza yetkilisinin, o firmada en az 1 yıldır sahip, ortak veya imza yetkilisi olarak çalışıyor olması ve firmanın ticaret siciline veya sanayi odasına toplam olarak en az 1 yıldır kayıtlı olması gereklidir. Tüzel kişilik biçiminde üye olan kuruluşlardan, ayrıca gerçek kişi olarak en fazla iki kişi üye olabilir.

Üye olabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak, medeni haklarını kullanma ehliyetine haiz olmak gerekir.
Üye olan kişiler, üye kayıt defterine işlenir.
Bir firmadan en fazla 3 kişi üye olabilir.
Aşağıdaki özelliklerdeki kişiler üye olamazlar

a) Yüz kızartıcı suçlar ile kaçakçılık, dolandırıcılık, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, hırsızlık, ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından birisinden hüküm giymiş olanlar.
b) Devletin kişiliğine karşı suç işleyenlerle, bu suçların işlenmesini açıkça kışkırtma suçlarından birinden hüküm giymiş olanlar.
c) Kamu düzeni aleyhine işlenen suçlar ile kalpazanlık suçlarından biriyle hükümlü olanlar.
d) Herhangi bir suçtan dolayı ağır hapis, ya da taksirli suçlar dışında beş yıl ve daha çok hapis cezasına hükümlü bulunanlar
e) Kötü ahlak ve şöhretiyle tanınanlar.

Başvuru dilekçesi, başvuru tarihinden itibaren iki hafta müddetle dernek merkezi ilan tahtasına asılır ve ayrıca taahhütlü veya elektronik posta yoluyla da üyelere iletilir. İki hafta içersinde oluşabilecek itirazlar Sicil kurulu tarafından en geç bir hafta içersinde karara bağlanır.
Dernek Yönetim Kurulu toplanarak üyelik için yapılan başvuruları, sicil kurulu kararlarını da göz önünde bulundurarak baş vuru tarihinden itibaren en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp başvuru sahibine bildirmek zorundadır.
2) ONURSAL ÜYE

Dernek yönetim kurulu, etiket sanayinin yurdumuzda kurulup gelişmesinde uzun yıllar hizmeti geçmiş ve bu sanayiye dışardan önemli katkılar sağlamış kişileri ONUR ÜYESİ olmaları için önerebilir.
Onur üyeliği için, Yönetim kurulu başkanının teklifi, Yönetim kurulu kararı ve Genel Kurul onayı ile karar verilmesi gerekir.
Onur üyeleri giriş ve yıllık aidat ödemezler, isterlerse derneğe bağışta bulunabilirler.
Onur üyeleri genel kurula katılabilirler, söz alabilirler ancak oy kullanamazlar.
Onursal üyelik ömür boyu sürer.
Onursal üye, Asli üye çıkartılma şartlarına tabidir.

3) PROTOKOL ÜYE
Etiket sektörüne hizmeti ya da yardımları olanlarla, olacağı kabul edilen kişiler ve Türkiye’de temsilcilikleri bulunan firmaların Türkiye’ye geçici olarak gönderdikleri temsilciler, Yönetim Kurulu başkanının teklifi ve yönetim kurulu üyelerinin kararıyla protokol üye statüsüne alınır. Protokol üyeleri giriş aidatı ve yıllık aidat ödemezler. İsterlerse derneğe bağışta bulunabilirler. Genel kurula katılabilirler, ancak söz alamaz ve oy kullanamazlar. Protokol üyeliği yıllık olarak düzenlenir ve Yönetim kurulu tarafından her yıl yeniden değerlendirilir.

ASLİ ÜYELİĞE ALINMA USUL, ŞART VE İŞLEMLERİ
MADDE 8- Asli üyelik koşullarını içerenlerin üyeliğe alınma yöntemi:

a) Üye adayı, üyelik ve Şirket bilgi formlarını eksiksiz olarak doldurulup imzalar. Üye kabul işlemine uygun olarak, 3 senesini dolduran 2 asli üyenin imzaları da alındıktan sonra, yeterli sayıda fotoğraf ve gerekli belgelerle Dernek Sekreterine müracaat edilir.
b) Üyelik formu dernek tahtasında iki hafta boyunca asılı kalır. Asli üyelere ayrıca taahhütlü veya elektronik postayla adaylar duyurulur. İtirazı olan asli üyeler gerekçe ve belgeleri ile birlikte, yazılı olarak bu süre içersinde dernek sekreterliğine başvurabilirler.
c) Bu tarihten sonra, sicil kurulu incelemesini en geç bir hafta içersinde bitirip raporunu yönetim kuruluna verir.
d) Yönetim kurulu cevabını, başvuru tarihini 30 günü aşmamak kaydıyla, olumlu veya olumsuz olarak üye adayına yazılı olarak bildirir.
e) Üyelik için istenen belgelerin ve üye aidatının 15 gün içersinde verilmesi istenir.
f) Aday üyenin yükümlülüklerini yerine getirmesiyle üye defterine kaydı yapılır.
g) Süresi içersinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen adayın hakkındaki üyelik kabul kararı kendiliğinden ortadan kalkar ve en az 6 ay geçmeden aday yeni bir başvuru yapamaz.
h) Üyelik kabulü ve reddi konusunda kesin karar yönetim kurulunundur. Buna karşı yapılacak itirazlar, öneren asli üye tarafından ilk genel kurulda yapılabilir. Genel kurulun kararı kesindir.
i) Her üye, üyelik formunda bildirmiş olduğu ikametgah adresinin değişikliğini derneğe yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde, üyelik formunda yazılı ikamet adresine gönderilecek bildiriler geçerli sayılır.

Üyenin yıllık ödenti ve diğer borçlarına ait olarak gönderilecek bildirimler ve ceza bildirimleri taahhütlü olarak gönderilir.

ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARTILMA
MADDE 9- 1) ÇIKMA: Üyelik, ölüm ve dernekten çıkma dilekçesi ile sona erebilir. Dernekten kendi isteği ile çıkmak isteyenler, çıkış isteği bildirimlerini 6 ay önceden noter aracılığı ile yapmak ve mali yükümlülüklerini yerine getirmek ve o yıla ait aidatlarını ödemek zorundadırlar.
2) ÇIKARTILMA: Dernekler Kanunu hükümlerine göre, üyelik niteliklerini kaybedenler, iş kolunu değiştirenler, üyelik aidatlarını süresi içersinde ödemeyenler veya iş bu Tüzüğün kendilerine yüklediği yükümlülükleri mazeretsiz olarak yerine getirmeyenler Yönetim Kurulu kararı ile üyelik haklarını kaybederler.
Haklarında çıkarılma kararı uygulanan üyelerin, çıkarılma kararının tebliğinden itibaren bir ay içinde başvurmak şartıyla Genel Kurul nezdinde karara itiraz hakları vardır. Bu türlü itirazlar ilk Genel Kurul toplantısında karara bağlanır. Çıkartılma ile ilgili itiraza genel kurulun vereceği karar kesindir.
Ödenmeyen borçları nedeniyle üyelikleri düşen üyeler: Tekrar başvuru yapmaları halinde, daha önceki ödememe nedenleri sicil kurulu tarafından makul bulunduğu takdirde, üye oldukları tarihte ödemedikleri ödentilerini cari üye aidatı üzerinden ödedikleri takdirde tekrar giriş aidatı ödeyerek bir defaya mahsus olmak üzere yönetim kurulu kararıyla üye olabilirler.
Üyelikten çıkan veya çıkartılanlarla ilgili yönetim kurulu kararı üye kayıt defterine işlenir. Ölen üye dışında, borçlarını ödememiş olan üyelerin borçlarını tahsil etmek amacıyla, yönetim kurulu kanuni yola başvurabilir.

1) Çalıştığı şirketten ayrılarak sektör dışına çıkan asli üyelerin üyeliği yönetim kurulu kararı ile sona erdirilir.

2) Çalıştığı şirketten ayrılarak sektör içinde başka şirkete geçen veya kendi şirketini kuran asli üyelerin üyelikleri, Yönetim Kuruluna verecekleri devam isteği dilekçesinin kabul edilmesi ve vecibelerini yerine getirmeye devam etmeleri halinde sürer.

ÜYELERİN HAKLARI :
MADDE 10 – Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır.
Üye oyunu bizzat kullanır. Derneğe borcu olan üyeler genel kurula katılamaz ve oy kullanamazlar.
ÜYELERİN GÖREVLERİ :
MADDE 11- Derneğin amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için, üyeler Tüzük hükümlerine uygun olarak,
a) Dernek faaliyetlerine katılmakla,
b) Dernek yetkili organlarınca verilecek görevleri yerine getirmekle,
c) Yıllık aidatlarını zamanında ödemekle,
d) Dernek organlarına seçilenlerin bu organların toplantılarına katılmakla,
e) Dernekçe alınan kararlara uymak ve ortak çıkarların sağlanmasına yardımcı olmakla görevlidirler.

DERNEK ORGANLARI
MADDE 12- Dernek organları:
a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Denetleme Kurulu
d) Sicil Kurulu
e) Disiplin Kurulu.
f) Yüksek Danışma Kurulu’dur.
Ayrıca ihtiyaca göre başka organlarda kurulabilir.Ancak bu organlara Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları verilmez.
b,c,d, e, f maddelerinde belirtilen kurulları genel kurul seçer.
b, c, d, e, f maddelerinde belirtilen kurullar olağan üstü genel kurulda seçilmişlerse, ilk olağan genel kurulda, bu kurullar için yeniden seçim yapılır.
GENEL KURUL :
MADDE 13- Genel Kurul, Derneğin en üst ve yetkili organıdır.

– Genel Kurul, Derneğin asli üyelerinden oluşur.

– Genel Kurul, Olağan ve olağanüstü toplanır.
a) Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.
Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Nisan ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
Genel kurul;
1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
Çağrı Usulü
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
b) Olağanüstü Genel Kurul aşağıdaki durumlarda Yönetim Kurulu tarafından en geç bir ay içersinde toplantıya çağrılır.
1) Üye sayısının beşte birinin yapacakları yazılı ve imzalı başvuru.
2) Yönetim kurulunun genel kurullarla ilgili olarak salt çoğunlukla alacağı karar.
3) Denetleme kurulunun hesap ve işlemlerle ilgili olarak oybirliğiyle alacağı karar.
4) Yönetim kurulu üyelerinin istifası ve yerine atanacak yedeklerle birlikte, tüzükte belirtilen yeterli sayıya ulaşılamaması halinde denetim kurulu üyelerinden birisinin veya mevcut yönetim kurulu üyelerinin daveti üzerine.

Denetleme Kurulunun ya da Dernek Üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine, Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu ya da toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak Dernek Üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti, Genel Kurulu Toplantıya çağırmakla görevlendirir.
Olağanüstü genel kurul toplantısı, Olağan genel kurul toplantısı için öngörülen usullere uyularak yapılır.

GENEL KURUL TOPLANTI YERİ-TOPLANTI YETER SAYISI:

MADDE 14- Genel Kurul Toplantıları, Dernek Merkezinin bulunduğu yerde yapılır.Genel Kurul, Tüzüğe göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının huzuru ile toplanır.
İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetleme Kurulları asli üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.
Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listelerdeki adları hizasına imza ederek, toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa, durum bir tutanakla saptanır.
Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı ya da görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, yeteri kadar başkan vekili ve katip seçilir.
Toplantının Yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir.
Genel Kurul toplantısında, sadece gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen hususların gündeme konulması zorunludur.Müzakerelerde mevcudun çoğunluğu ile karar verilir.
Tüzüğün değiştirilmesine ya da üyelerin yükümlülüklerinin arttırılmasına ilişkin kararlar mevcudun dörtte üçü ile verilir.
GENEL KURULDA UYGULANACAK SEÇİM KURALLARI
MADDE 15
Genel Kurul toplantılarında aşağıda gösterilen seçim kuralları uygulanır:

Genel Kurul Divan Başkanı, başkan yardımcısı ve sekreterlerin seçimi sözlü veya yazılı olarak gösterilen adaylar arasından açık oyla yapılır. Kurullara aday olanlar, kongre divan heyetinde ve sandık komitelerinde görev yapamazlar. Yönetim, Denetleme, Sicil, Disiplin, Yüksek danışma kurulu asli ve yedek üyeleri seçimleri gizli oyla yapılır.

Her üye katılanlar listesine imza atarak oyunu kapalı olarak sandığa atar. Her sandık başına , başkanlık divanı tarafından üç kişilik bir komite atanır. İsteyen üye gözlemci olabilir. Oy sıralamasını sandık komitesi üyeleri yapar. En yaşlı üye başkan diğer ikisi de sekreter olarak görev yaparlar.

Genel kurul toplantı tutanağı, üye giriş ve oy kullanımında imzalanan listeler ve seçim tespit tutanağı, kullanılan oylar, Başkanlık divanınca, yeni seçilen Yönetim Kuruluna imza karşılığı teslim edilir.

GENEL KURUL GÖREV VE YETKİLERİ :
MADDE 16–
a) Dernek organlarının seçimi,

b) Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi,

c) Yönetim ve Denetleme Kurullarının raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,

d) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen ya da değiştirilerek kabul edilmesi,

e) Dernek için gerekli taşınmaz malların alınması ya da mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

f) Derneğin uluslararası faaliyette bulunmasına, yurt dışındaki dernek ya da kuruluşlara üye olarak katılmasına ya da buralardan ayrılmasına karar verilmesi,

g) Derneğin yurt içinde kurulacak dernek, ve federasyonlara katılmasına ya da bunlardan ayrılmasına karar verilmesi,

h) Derneğin feshedilmesi,

i) Mevzuatta ve Dernek Tüzüğünde Genel Kurul’ca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

j) Şube açılmasına karar vermek.

k) Bu tüzüğün çözüm organı göstermediği hususları karara bağlamak.

l) Her türlü ödenti ve mali yükümlülükleri tespit etmek.

YÖNETİM KURULU :
MADDE 17- Yönetim Kurulu, BEŞ ASIL ve BEŞ YEDEK üye olmak üzere Genel Kurulca gizli oyla seçilir. Dernek Yönetim Kurulu’nun görev süresi üç yıldır.
Yönetim kurulu başkanı sektörde en az 10 yılını doldurmuş veya en az 2 dönem yönetim kurulunda yer almış; Yönetim Kurulu üyeleri de sektörde en az 3 yılını doldurmuş ve bütün vecibelerini yerine getirmiş etiket üreticisi ve bu üreticilere yan sanayi olarak çalışan tedarikçi, etiket makineleri ve aksamı satıcılarını temsilcilerinin, sahibi, ortağı veya imza yetkisi olan bir görevlisi olmalıdırlar. Üyeliği sona erenler yeniden seçilebilirler. Yönetim kurulu üye sayısı, Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurul kararı ile saptanır.
Yönetim Kurulu, seçimi izleyen ilk beş gün içersinde toplanarak bir başkan, bir ikinci başkan, bir genel sekreter ve bir genel sayman seçer. Gerekirse diğer üyelere de başka görevler verebilir.
Yönetim kurulu en az ayda bir kere olağan olarak toplanır. Toplantı gündemini ve gününü başkan belirler. Yönetim kurulunu gerektiği takdirde olağanüstü de toplanabilir. Gündeme, genel sekreter veya en az üç üyenin koyacağı konular da eklenebilir.
Üyelerin Yönetim Kuruluna yeniden seçilmeleri mümkündür. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde, yedek üyelerin sırasıyla göreve çağrılması zorunludur.
Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tamsayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri ya da Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, Dernek üyelerinden birinin başvurusu üzerine Mahalli Sulh Hakimi duruşma yaparak Dernek Üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.
Yönetim kurulu başkanlığının boşalması durumunda, ilk yedek üye asil üyeliğe çağırılır ve yeniden görev dağılımı yapılır. Ancak olağan genel kurula altı aydan uzun bir süre varsa,en geç bir ay içersinde olağanüstü genel kurula gidilir. Ve yeni yönetim kurulu seçilir. Başkanlığın boşalması durumunda yönetim kurulunun ¾ çoğunluğunun kararıyla da en geç bir ay içersinde olağanüstü genel kurula gidilebilir. Yeni yönetim kurulu ve başkan, eski yönetimin kalan süresi kadar görev yapar.
Yönetim kurulu toplantı ve karar yeter sayısı salt çoğunluktur.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 18–

a) Derneği temsil etmek ya da bu hususta kendi üyelerinden bir ya da bir kaçına yetki vermek,

b) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak,

c) Derneğin işlerini yürütmek üzere, Genel Kurulca tespit ve kabul edilen kadrolara alınacak personelin niteliğini, ücretlerini çalışma tarzını, yönetim ve denetimini tespit etmek,

d) Dernek üyeliği için başvurma, üyelikle ilgili diğer hususlar ve organların seçim yöntemlerini belirleyen usul ve esasları hazırlamak ve Genel Kurulun onayına sunmak,

e) Türk Vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde, bunları 10 gün içinde mahallin en büyük mülki amirine bildirmek,

f) Derneğin amblemini belirleyip kabul etmek, gerekli yasal işlemleri ilgili makamlar nezdinde yerine getirmek,

g) Genel Kurul yetki verdiği taktirde şube açmak.

h) Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmasına karar vermek ve gündemi hazırlamak,

i) Dernek Tüzüğünün ve mevzuatının kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

j) Yönetim kurulu bütçe fasılları arasında aktarma yapabilir.

k) Üye başvurularını sicil kuruluna iletmek

l) Gelecek olan şikayetlere ve Ana Tüzük ve yönetmeliklere aykırı olan davranışlara bağlı olarak, üyeler hakkındaki gerekli soruşturmaların yapılması için Disiplin Kuruluna başvurmak.

DENETLEME KURULU:

MADDE 19- Denetleme Kurulu 3 asil ve 3 yedek üyeden az olmamak üzere Genel Kurulca üç yıl için gizli oyla seçilir. Bu kurula seçilecek üyeler sektörde en az 3 yıldır çalışıyor olmalıdırlar.

Bu kurul, seçimi izleyen ilk beş gün içersinde toplanarak, başkanını seçer.
Bu kurul denetleme görevini Dernekler Kanununun ilgili hükümleri ve Dernek Tüzüğünde belirlenen esas ve usullere göre ve 6.ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

DENETLEME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 20-

a) Dernek ve iktisadi işletmenin hesaplarını, defter ve belgeler üzerinde inceleyerek 6 aylık aralıklarla sonuçlarını ve önerilerini kapsayan bir rapor halinde Yönetim Kuruluna sunmak.

b) Yönetim Kurulunca düzenlenecek gelecek çalışma dönemine ilişkin, çalışma programı ve bütçenin görüşüleceği toplantıda hazır bulunarak, görüş ve önerilerini belirtmek.

c) Yönetim Kurulunca düzenlenen mali rapor, hesap ve işlemleri ile, bilanço ve gelir gider çizelgesi hakkında inceleme sonuçlarını ve önerilerini bir raporla Genel Kurula sunmak.

SİCİL KURULU

MADDE 21- Dernek üyelerinin yasa ve tüzükte öngörülen nitelik ve kimlikleri yönünden, sicil işlemlerini yürütmekle görevli organı olan Sicil Kurulu en az 3 yıllık kıdemli üyeler arasından Genel kurulca gizli oyla üç yıl için seçilir. Üç asil ve üç de yedek üyesi vardır.
Seçimleri takip eden ilk beş gün içersinde toplanarak bir başkan seçer. Karar için salt çoğunluk yeter.
Yönetim kurulu görevlendirdiği zaman toplanır.

SİCİL KURULU GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 22-

a) Üyelik başvuruları ile ilgili form, belge, kayıtların biçim ve esaslarını saptamak.

b) Üye adaylarının başvurularının, yasalar ve Ana Tüzük hükümleriyle olan uygunluğunu saptamak. Gerekirse inceleme yapmak, adayı ve üyeleri dinlemek.

c) Üye başvuruları ile ilgili almış olduğu kararları yönetim kuruluna sunmak.

d) Tüm üyelerin sicillerinin doğru biçimde tutulmasını sağlamak veya bunun doğru bir biçimde yapıldığını denetlemek.

e) Adaya ilişkin bilgiler ve üye sicillerinin gizliliğini korumak.

f) Genel kurula, bir çalışma dönemine ilişkin, çalışma ve önerilerini belirten bir rapor sunmak.

DİSİPLİN KURULU

MADDE 23- Genel kurul tarafından gizli oyla üç yıl için seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Üyeler en az 3 yıllık kıdemli ve kırk yaşın üzerinde olmalıdırlar. Haklarında disiplin kurulu cezası verilmiş olan üyeler bu kurula seçilemezler.
Seçimleri takip eden ilk beş gün içersinde toplanarak bir başkan seçer. Karar için salt çoğunluk yeter.
Yönetim kurulu görevlendirdiği zaman toplanır.

DİSİPLİN KURULU GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 24-

a) Kendilerine havale edilen konuları en geç 15 gün içersinde incelemeye alır.

b) İlgili kimseleri kurul olarak veya seçeceği bir üye aracılığıyla dinler. Gerekli her türlü araştırmayı yapar. Şikayet edilen üyenin sözlü veya yazılı savunması alınmadan karar veremez. Karar verilene kadar gerekirse tedbir kararı alınabilir.

c) Hakkında kovuşturma yapılan üye, kendisine yazılı olarak bildirilen günde hazır bulunmazsa kurul eldeki delillere göre karar verebilir.

d) Kurul, aldığı kararı yazılı olarak ve gerekçeleriyle yönetim kuruluna iletir.

DİSİPLİN UYGULAMALARI

MADDE 25- Üyeler aşağıda belirtilen davranış ve kurallara aykırı hareketlerde bulundukları takdirde Yönetim Kurulunun başvurusuyla ve Disiplin Kurulu kararıyla cezalandırılabilirler:

a) Derneğin Tüzel kişiliğini ve diğer üyeleri küçük düşürücü söz ve eylemlerde bulunmak, yayın yapmak.

b) Üyelik formunda yanlış beyanda bulunmak.

durumlarında ve diğer durumlarda Yönetim Kurulunu başvurusuyla toplanan disiplin kurulu aşağıdaki cezaları verebilir:

Uyarı
Kınama
Üyelikten geçici uzaklaştırma. Üyelikten geçici olarak uzaklaştırılan üye, üyelik aidatının tamamını ödemekle yükümlüdür.
Üyelikten sürekli çıkarma
Verilen zararların tazmini.

YÜKSEK DANIŞMA KURULU

MADDE 26- Derneğin en yüksek danışma organıdır. Sektörde deneyimleriyle tanınan ve sektörde iş sahibi veya yönetici olarak en az 10 yıl çalışmış üyelerden ve eski başkanlardan oluşur. En az üç kişidir. Genel kurul tarafından üç yıl için gizli oyla seçilir.

En geç beş gün içersinde başkanını seçer ve görev dağılımı yapar.

Yılda iki kereden az olmamak kaydıyla üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır. Konuları müzakere ederek toplantıda hazır bulunanların çoğunluğuyla karara bağlar.

Yüksek danışma kurulunun kararların istişari nitelikte olup Yönetim Kurulunu bağlamaz.

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ:
MADDE 27- Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Yönetim ve Denetleme Kurullarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslek ve ikametgahları Dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

DERNEĞİN HESAP VE DEFTERLERİ :

MADDE 28- Derneğin hesap yılı takvim yılıdır. Yönetim aşağıdaki defterleri görevlilere tutturur.

a) Üye Kayıt Defteri: Dernek üyelerinin kimlikleri, fotoğrafları, giriş tarihleri, giriş ve yıllık ödentileri, çıkış nedenleri ve varsa haklarında alınmış diğer kararlar bu deftere yazılır.

b) Karar Defteri (Yönetim kurulu): Yönetim kurulu kararları yazılarak, katılan üyeler tarafından imzalanır.

c) Karar Defteri (İktisadi İşletme): Yönetim kurulu kararları yazılarak katılan üyeler tarafından imzalanır.

d) Karar Defteri (Sicil kurulu): Kurul kararları yazılarak üyeler tarafından imzalanır.

e) Karar Defteri (Disiplin kurulu): Kurul kararları yazılarak üyeler tarafından imzalanır.

f) Gelen ve Giden evrak defteri: Gelen ve giden yazılar kayda alınır, gelen yazılar ve giden yazıların aslı veya kopyası dosyalanır.

g) Gelir ve gider defteri: Dernek adına alınan paralar, alındıkları yerler, alınma nedenleri ve ilişkin oldukları hesaplar ile harcanan paraların ödendikleri yerler, ödeme nedenleri ve ilişkin oldukları hesaplar, alacaklar, borçlar ve varlıklar kaydedilir.

h) Bütçe Kesin Hesap ve Bilanço defteri: Her çalışma dönemine ilişkin bütçe ile bilanço ve gelir gider çizelgesi bu deftere işlenir.

i) Demirbaş Defteri: Demirbaş niteliğindeki taşınmaz mallar bu deftere işlenir.

j) Alındı belgesi defteri: Maliye Bakanlığı yönetmeliklerine göre kullanılan alındı belgeleri ciltleri bu deftere işlenir.

Dernek gelirleri dip koçanlı ve sıra numaralı makbuzlarla alınır ve giderler sarf belgeleri ile yapılır.

Bu belgelerin saklanma süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır.

Bu maddede sayılı defterlerin noterden tasdikli olması şarttır.

DEVİR TESLİM

MADDE 29- Görevi Sona eren yönetim kurulu, yeni yönetim kurulunun göreve başladığı on beş gün içersinde, adı geçen bütün defterleri ve belgeleri tutanakla teslim eder. Devir teslimde, yüksek danışma kurulu başkanı veya atanacak olan bir yüksek danışma kurulu üyesi başkanlığında, eski ve yeni yönetim kurullarının başkan yardımcısı, saymanı ve genel sekreteri hazır bulunur. Anılan görevlilerin bulunmaması durumunda yerlerine başka üyeler seçilerek sayı altıya tamamlanır. Her iki yönetim kurulundan da üçer üye hazır olmalıdır. On beş gün içersinde veya yeni yönetim kurulunun yazılı çağrısına rağmen devir teslim yapılmaması durumunda, yeni yönetim kurulu devir teslimi tek taraflı yapar ve bunu tutanağa geçirir. Bundan kaçınan eski kurul üyeleri aklanmış olsalar da mali sorumlulukları sürer.

ÜYE GİRİŞ AİDATI VE YILLIK AİDAT MİKTARLARI:

MADDE 30 – Üye giriş aidatlarını ve üye yıllık aidatlarını yönetim kurulu belirler.

DERNEĞİN GELİRLERİ:

MADDE 31 – Derneğin gelirleri, Dernekler kanunu hükümlerine uygun olarak,
a) Her üyeden bir defa alınan giriş aidatından,

b) Her yıl üyelerden alınan üye aidatından,

c) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirlerden,

d) Dernekçe yapılan yayınlar, danışmanlık ekspertiz veya tahlil, bilirkişilik hizmetlerinden düzenlenen piyango, balo,eğlence, temsil, konser, her türlü yarışma ve konferans, seminer kurs, fuar gibi faaliyetlerden sağlanan gelirlerden,

e) Bağışlar ve yardımlardan,

f) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan

g) Ortaklıklar, iktisadi işletmeler, lokal ve yardımlaşma sandığından sağlanacak gelirlerden
Oluşur.

YARDIM KABUL EDİLMEYECEKLER :

MADDE 32 – Dernek, siyasi partilerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan herhangi bir surette maddi yardım kabul edemez, adı geçen kuruluşlara yardımda bulunamaz. İçişleri bakanlığının izni olmadan yurt dışındaki gerçek ve tüzel kişilerden yardım alınamaz.

DERNEK TÜZÜĞÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ
MADDE 33 – Dernek Genel Kurulu Dernek Tüzüğünün değiştirilmesine karar verebilir. Yönetim kurulunun yapacağı çalışma ve tasarının tüm üyelere en az on beş gün önce gönderilmesi şartıyla olağan veya olağanüstü genel kurul toplanarak tüzük değişiklikleri görüşülebilir.
Genel Kurulun, Tüzüğün değiştirilmesine karar verebilmesi için Tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan Dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır.
İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde, üyeler Dernekler kanununun 21.nci maddesine göre toplantıya çağrılır.
İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun tüzük değişikliği konusu görüşülebilir.
Tüzük değişikliğine ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte ikisinin kararı ile verilmesi zorunludur. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek Yönetim kurulu asil üye ve denetim kurulları asil üye toplam sayısının iki katından az olamaz.
Genel kurulca kabul edilen tüzük değişiklikleri, mahalli en büyük mülki amirlikçe derneğe yapılan yazılı bildirimden başlayarak en az 15 gün içersinde, yerel bir gazete aracılığıyla ilan edilir.

DERNEĞİN FESHİ :

MADDE 34– Dernek Genel Kurulu her zaman Derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun, Derneğin feshine karar verebilmesi için Tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerin en az üçte ikisinin fesih ve tasfiye için davet edilen toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde, üyeler ikinci toplantıya çağrılır.
İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Ancak feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.
Derneğin feshi, Yönetim Kurulu tarafından beş gün içerisinde en büyük mülki amire yazı ile bildirilir.

TASFİYE :

MADDE 35 – Genel Kurul, fesih kararı ile birlikte üyeler arasından ÜÇ kişilik bir tasfiye kurulu seçer.

Tasfiye kurulu, derneğin mal varlığından varsa borçları öder, Genel Kurulca kararlaştırıldığı takdirde kalan mal varlığı aynen veya nakte çevrilerek öncelikle benzer amaçlı kurulmuş veya kurulacak bir Vakfa devredilir, şayet Genel Kurulca artan mal varlığı hakkında herhangi bir karar alınmamışsa, artan mal varlığı hazineye devredilir.
Tasfiye işleri hükümet komiseri ve maliye yetkililerinin kontrolü altında yapılır.
DERNEĞİN ŞUBE VE KOLLARI:
MADDE 36 – Derneğin şubesi yoktur.
DERNEK İÇ DENETİMİ :
MADDE 37- Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ
Madde 38-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.